Shuitsukan Kyudojo
Shuitsukan Kyudojo was inaugurated the 11th of August 2002
by Prof. Mori Toshio (University of Tsukuba, Japan)
Prof. Inagaki Genshiro Yoshimichi (1911-1995), 9. Dan Hanshi,
Successor of Urakami Sakae (1882-1970)